L'Associació Fes Fonts Fent Fonting1. ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins

Article 1

Amb la denominació Associació Fes Fonts Fent Fonting  i amb el logotip:

 

Es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

Recercar i donar a conèixer totes les fonts naturals de la Serra de Collserola.

Recercar i donar a conèixer totes les fonts naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Promoure la rehabilitació de les fonts en mal estat o abandonades.

Promoure el seu coneixement com a patrimoni arquitectònic, el seu ús i gaudiment de manera respectuosa.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

Recercar de totes les fonts conegudes de la Serra de Collserola i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta recerca pot ser bibliogràfica o sobre el terreny.

Georeferenciar la posició de les fonts.

Crear i difondre una pàgina web on figurin les fonts, la seva posició georeferenciada i camins per arribar-hi

Difondre el seu coneixement per mitjà d’articles en revistes, de la confecció de guies, de la preparació d’itineraris que passin per les fonts i del guiatge informatiu i interpretatiu dels itineraris i de les fonts.

Desenvolupar projectes que contribueixin a la conservació, la recuperació i la millora del seu patrimoni natural i històric.

Promoure i realitzar estudis i investigacions sobre matèries relacionades amb els fins de l’Associació. Promoure la representació dels associats davant d'altres organitzacions i de les institucions.

Col·laborar amb altres entitats o associacions sense ànim de lucre que vetllin per la protecció de les fonts naturals.

En queda exclòs tot ànim de lucre.2.TRÍPTIC

 Vídeo del tríptic

PDF:3. PERQUÈ HO FEM.

Durant l’any 2004 uns quants senderistes vam considerar que les fonts d’aigua natural tenien un interès important per diversos factors històrics:

Si celebraven les “Fontades”  o l’aplec de gent a la vora d’una font per menjar i divertir-se.

L’economia de les masies i els horts depenia de l’aigua de les fonts.

L’arquitectura dels frontals de les fonts i la tecnologia en la construcció de les mines s’ha de conservar.

També hi ha factors actuals com que les fonts mantenen la biodiversitat en zones concretes de la natura.

L’any 2010  vam publicar el web fontscollserola.com  per fer difusió de la importància de les fonts, el seu coneixement i el bon ús.

Alguns voluntaris vam entrar en contacte amb el Parc per donar a conèixer les fonts enrunades o les colgades que calia recuperar com a fonts o com a punts d’aigua. Aquesta pràctica inspiradora de baix a dalt (BUI. Bottom-up Initiative), de voluntariat que inspira a l’Administració a dur a terme iniciatives, es va concretar en un conveni de col·laboració amb el Parc.

Des de l’any  2018 participem en el projecte  Col·laborem amb el Parc en les facetes de rehabilitar i fer arqueologia de les fonts.

Tor això emmarcat dins el concepte de justícia ambiental que fa referència a garantir que totes les persones tinguin accés a un medi ambient net, saludable i segur i que es concreta en la protecció de diferents entorns naturals vinculats a la vida social i cultural dels individus.

En moments de sequera, agreujada pel canvi climàtic, és quan es fa més necessària la rehabilitació de les fonts com a oasi de biodiversitat.