L'Associació Fes Fonts Fent Fonting1. ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins

Article 1

Amb la denominació Associació Fes Fonts Fent Fonting  i amb el logotip:

 

Es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

Recercar i donar a conèixer totes les fonts naturals de la Serra de Collserola.

Recercar i donar a conèixer totes les fonts naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Promoure la rehabilitació de les fonts en mal estat o abandonades.

Promoure el seu coneixement com a patrimoni arquitectònic, el seu ús i gaudiment de manera respectuosa.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

Recercar de totes les fonts conegudes de la Serra de Collserola i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta recerca pot ser bibliogràfica o sobre el terreny.

Georeferenciar la posició de les fonts.

Crear i difondre una pàgina web on figurin les fonts, la seva posició georeferenciada i camins per arribar-hi

Difondre el seu coneixement per mitjà d’articles en revistes, de la confecció de guies, de la preparació d’itineraris que passin per les fonts i del guiatge informatiu i interpretatiu dels itineraris i de les fonts.

Desenvolupar projectes que contribueixin a la conservació, la recuperació i la millora del seu patrimoni natural i històric.

Promoure i realitzar estudis i investigacions sobre matèries relacionades amb els fins de l’Associació. Promoure la representació dels associats davant d'altres organitzacions i de les institucions.

Col·laborar amb altres entitats o associacions sense ànim de lucre que vetllin per la protecció de les fonts naturals.

En queda exclòs tot ànim de lucre.2.TRÍPTIC

 Vídeo del tríptic

PDF: